Breunesse ICT

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Breunesse ICT te Baarn (Utrecht), Kamer van Koophandel 32164703 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Breunesse ICT alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1. Offerte en aanvaarding

1.1. Breunesse ICT stelt een offerte op waarin Breunesse ICT aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Breunesse ICT aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud van hardware en software, configuratie en installatie van hardware , configuratie en installatie van software, levering van hardware, ondersteuning op afstand, ondersteuning
op locatie, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Breunesse ICT kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien
Breunesse ICT daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Breunesse ICT. Opdrachtgever dient op nader te melden
wijze een elektronische handtekening te plaatsen voor akkoord.
1.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Breunesse ICT werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen,
dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Breunesse ICT verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
1.7. Breunesse ICT zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

2. Oplevering en aanvaarding

2.1. Breunesse ICT zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan
de specificaties of geschikt is voor gebruik.
2.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet
binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht
te zijn aanvaard.
2.3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering
van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te
geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een
goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een
eerdere fase goedgekeurd zijn.
2.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal
Breunesse ICT zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te
nemen. Dit kan Breunesse ICT doen door het resultaat te reviseren of
gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever
heeft vervolgens wederom vijf werkdagen om de revisie of motivatie goed of
af te keuren.
2.5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde
geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Breunesse ICT
een redelijk aantal revisierondes volgen.
2.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten,
worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de
betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door
Breunesse ICT gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het
afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet
gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
2.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor
gebreken in het opgeleverde, tenzij Breunesse ICT het gebrek kende of had
moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere
aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van
de Overeenkomst om welke reden dan ook.
3. Levering van de Diensten
3.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig
mogelijk door Breunesse ICT uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij
rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan Breunesse ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Breunesse ICT
worden verstrekt.
3.3. Opdrachtgever zal Breunesse ICT toegang geven tot alle plaatsen, diensten
en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Breunesse
ICT redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
3.4. Breunesse ICT garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed
mogelijk worden uitgevoerd.
3.5. Breunesse ICT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid,
volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde
bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van
eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te
schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende
onvolkomenheden heeft weggenomen.
3.6. Tenzij anders overeengekomen is Breunesse ICT geen partij bij de levering
van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij
Diensten, ook niet indien Breunesse ICT deze diensten afneemt ten behoeve
van Opdrachtgever.
3.7. Breunesse ICT heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te
leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting
tegenover Breunesse ICT niet na komt dan wel in strijd handelt met deze
algemene voorwaarden.
3.8. Breunesse ICT zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel
mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen,
tenzij anders afgesproken in de offerte.
4. Bepalingen over onderhoud
4.1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande
hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak, en meer
algemeen het herstellen van fouten.
4.2. Breunesse ICT zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te
voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden
voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen.
Breunesse ICT is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren
als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede
komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
4.3. Als onderdeel van het onderhoud zal Breunesse ICT zich inspannen om
fouten in de Werken, zoals websites, databestanden, software,
documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s,
films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of
huisstijlen (hierna: “Werken”) en bijbehorende software te herstellen.
Breunesse ICT is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij
nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software
wezenlijk kunnen veranderen zal Breunesse ICT hier vooraf overleg over
voeren met Opdrachtgever.
4.4. Breunesse ICT zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte
veranderingen toe te voegen aan de software. Breunesse ICT is steeds
gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar
is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
4.5. Indien naar het oordeel van Breunesse ICT een verzochte verandering het
functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal
Breunesse ICT dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien
Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en Breunesse ICT deze
doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige
aansprakelijkheid voor Breunesse ICT.
4.6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door Breunesse ICT
geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen
risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de
gewenste wijziging vooraf aan Breunesse ICT heeft gemeld en Breunesse ICT
deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Breunesse ICT kan aan deze goedkeuring
voorwaarden verbinden.
5. Bepalingen over remote support
5.1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere
gezamenlijk af te spreken kanalen.
5.2. Breunesse ICT zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen
waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd.
Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn
netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
5.3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende
oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal
Breunesse ICT zich inspannen om tegen het normale uurtarief op locatie van
Opdrachtgever tot een oplossing te komen.
6. Verkoop van apparatuur
6.1. Op in het kader van de Diensten geleverde apparatuur garandeert Breunesse
ICT gedurende drie maanden na levering dat deze zal voldoen aan de
overeengekomen of redelijk benodigde specificaties. Bij schending van deze
garantie zal Breunesse ICT kosteloos tot vervanging of herstel overgaan,
waarna de garantieperiode opnieuw drie maanden zal bedragen.
7. Installatie en configuratie
7.1. Breunesse ICT zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot
configuratie en installatie van apparatuur en software ten behoeve van
Opdrachtgever, teneinde een werkende omgeving te realiseren.
7.2. De keuze, aanschaf en beheer van de omgeving waarbinnen de configuratie
en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, behoudens voor apparatuur
geleverd onder artikel ‘Verkoop van apparatuur’. Breunesse ICT zal
aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen
omgeving niet aan de eisen van Breunesse ICT voldoet, is Breunesse ICT
gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
7.3. Opdrachtgever zal op verzoek van Breunesse ICT medewerkers en
hulppersonen van Breunesse ICT alle benodigde toegang verlenen tot de
omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen mogelijk
te maken. Fysieke toegang tot apparatuur van Opdrachtgever zal alleen
plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met
Opdrachtgever.
7.4. Indien software van derden geïnstalleerd wordt, dient Opdrachtgever
daarvoor te beschikken over afdoende licenties en er voor te zorgen dat de
daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever
vrijwaart Breunesse ICT voor aanspraken van derden betreffende installatie
en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg
zijn van informatie of licenties geleverd door Breunesse ICT.
8. Ontwikkeling van werken
8.1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen
van Werken, heeft Breunesse ICT, tenzij anders overeen gekomen, het recht
gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij
de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
8.2. Het is Breunesse ICT toegestaan gebruik te maken van open source software
waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat
Breunesse ICT open source software mag leveren aan Opdrachtgever en
open source software mag verwerken in Werken die Breunesse ICT maakt of
aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open
source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de
software alleen als open source kan verspreiden, zal Breunesse ICT
Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde
licentievoorwaarden.
8.3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de
betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken
bij Opdrachtgever.
9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de
overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten
uitsluitend bij Breunesse ICT of diens licentiegevers. Uitsluitend indien
expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen
rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
9.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die
voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden
toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere
resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
9.3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in
gebruiksrecht krijgt.
9.4. Opdrachtgever heeft geen recht op een kopie van bronbestanden (zoals
beeld-, website- of softwarebroncode) van geleverde Werken tenzij dit
expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.
9.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent
auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele
eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen uit Werken die zij in
licentie krijgt, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de materialen.
10. Prijzen en betaling
10.1. Voor alle werkzaamheden zal Breunesse ICT maandelijks factureren op basis
van de daadwerkelijk gemaakte uren.
10.2. Breunesse ICT zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een
elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
10.3. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de
factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur.
Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze
periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is
vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt
voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente
verschuldigd.
10.4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is,
dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Breunesse ICT te melden. De
betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt
opgeschort totdat Breunesse ICT de melding heeft onderzocht. Indien na
onderzoek van Breunesse ICT blijkt dat de betwisting onterecht was, dient
Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
10.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag
en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van
zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het
bijzonder is Breunesse ICT in dit geval gerechtigd administratiekosten van €
50 in rekening te brengen.
10.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat
van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel
algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd,
Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11. Geheimhouding
11.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer
deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende
partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld
was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers
alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de
overeenkomst.
11.2. Breunesse ICT zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van
gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of
software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is
voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Breunesse ICT daartoe
verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat
geval zal Breunesse ICT zich inspannen de kennisname van de gegevens zo
veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
11.3. Breunesse ICT mag de opgedane kennis bij het uitvoeren van de
overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen
informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent
vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
11.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de
overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die
de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
vertrouwelijke karakter van de informatie.
12. Aansprakelijkheid
12.1. Breunesse ICT is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en
uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding
van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
12.2. Iedere aansprakelijkheid van Breunesse ICT voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens
verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als
gevolg van gewijzigde omstandigheden.
12.3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale
bedrag dat Breunesse ICT is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor
de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te
vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van Breunesse ICT.
12.4. De aansprakelijkheid van Breunesse ICT wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever
Breunesse ICT direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en
Breunesse ICT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Breunesse ICT in staat is adequaat te reageren.
12.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of
uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur,
stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in
het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering,
brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat
Breunesse ICT door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet
tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van Breunesse ICT kan worden gevergd, zal de uitvoering
van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden
beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft
geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
13. Duur en opzegging
13.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van
de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals
in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide
partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen
betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen
Breunesse ICT geldend uurtarief.
13.2. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is
Breunesse ICT gerechtigd om per direct na de datum waarop de
overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf
opgeslagen gegevens te wissen. Breunesse ICT is niet verplicht in dat geval
Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
13.3. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel
algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14. Wijzigingen in overeenkomst
14.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming
worden gewijzigd.
14.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Breunesse ICT echter
eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan
te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat
de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen
aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een
specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
14.3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Breunesse ICT
overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te
trekken of niet. Breunesse ICT zal van deze beslissing mededeling doen aan
Opdrachtgever. Indien Breunesse ICT bezwaarlijke aanpassingen of
uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de
overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
14.4. Breunesse ICT mag op elk moment wijzigingen in deze algemene
voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde
wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen
bezwaar maken.
14.5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. Breunesse ICT
mag daarbij prijswijzigingen aan hem opgelegd door leveranciers te allen tijde
doorbelasten aan Opdrachtgever. Op verzoek zal bewijs van de prijswijziging
worden overlegd.
15. Slotbepalingen
15.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door
de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waarin Breunesse ICT gevestigd is.
15.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet
de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als
rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst
en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
15.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per
fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud
voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud
van communicatie per e-mail te bevestigen.
15.4. De door Breunesse ICT ontvangen of opgeslagen versie van enige
communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door
Opdrachtgever.
15.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Breunesse ICT
steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te
dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.